Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства

 • Розділ 1. Теоретичні засади управління формуванням та розподілом прибутку підприємства
 • Розділ 2. А наліз формування та розподілу прибутку ТОВ «Обербетон Інвест » 2.1
 • Проведемо факторний аналіз прибутку підприємства
 • Показник Код рядка Попередній (базисний) рік (2012) Х

 • Скачать 88.34 Kb.


  Дата26.11.2019
  Размер88.34 Kb.
  Типкурсовая работа

  Скачать 88.34 Kb.

  Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства

  ЗМІСТ

  • Вступ
  • Розділ 1. Теоретичні засади управління формуванням та розподілом прибутку підприємства
   • 1.1 Економічна характеристика прибутку
   • 1.2 Управління розподілом та використанням прибутку підприємства
   • 1.3 Відносні показники фінансових результатів діяльності підприємства
  • Розділ 2. Аналіз формування та розподілу прибутку ТОВ «Обербетон Інвест»
   • 2.1 Економічна характеристика діяльності ТОВ «Обербетон Інвест»
   • 2.2 Аналіз динаміки, структури та розподілу прибутку підприємства
   • 2.3 Факторний аналіз прибутку підприємства та оцінка його рентабельності
  • Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління формуванням та розподілом прибутку підприємства
   • 3.1 Визначення резервів зростання прибутку
   • 3.2 Удосконалення методики аналізу прибутку підприємства
  • Висновки
  • Список використаної літератури
  • Додатки  Вступ  Актуальність теми. У ринкових умовах одним з найважливіших показників, що характеризує ефективність усіх видів діяльності підприємства є прибуток. Для будь-якого підприємства він є основним джерелом власних фінансових ресурсів, засобом для забезпечення розширеного відтворення. Для держави прибуток підприємств є важливим джерелом надходжень коштів до бюджету, що дозволяє їй виконувати свої соціальні та економічні функції. Окрім того, прибуток підприємства виконує роль індикатора ефективності як виробничих процесів окремих підприємств, так і економіки країни в цілому. Все це зумовлює актуальність проблеми точного розуміння цієї категорії з метою поліпшення ефективності системи управління прибутком на підприємстві. В умовах розвитку ринкових відносин ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств пов'язана з раціональним формуванням та розподілом фінансових ресурсів з метою досягнення високих фінансових результатів. Враховуючи різні аспекти планування діяльності підприємства, найважливішим є процес управління прибутком, як процес дослідження і прийняття управлінських рішень за усіма основними аспектами його формування, розподілу і використання.

  Теоретичні та практичні аспекти управління прибутком підприємств розглянуті в працях таких науковців як М.Д. Білик, І.О. Бланка, Л.Д. Буряка, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, І.В. Зятківського, O.P. Квасовського, В.Г. Лінника, В.О. Мец, В.М. Опаріна, 0.0. Орлова, A.M. Поддєрьогіна, Г.Г. Кірейцева, П.Т. Саблука та ін.

  Серед західних економістів дослідження сутності прибутку знайшло відображення у роботах Ф. Кене, А. Бабо, В. Петті, А. Сміта, Д. Рикардо, К. Маркса, А. Маршалла, Л. Р. Брейлі, Є. Брігхема, Л. Гапенскі, А. Гропеллі, К. Друрі, Б. Коласса, С. Майєрса, Є. Нікбахта, С. Росса, Р. Холта таін.

  Предметом курсової роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів аналізу формування та розподілу прибутку підприємства.

  Об'єктом дослідження є прибуток ТОВ «Обербетон Інвест».

  Метою курсової роботи є обґрунтування шляхів удосконалення аналізу собівартості продукції підприємства.

  Завданнями курсової роботи є:

  - розкрити економічну характеристику прибутку;

  - вивчити управління розподілом та використанням прибутку підприємства;

  - розглянути відносні показники фінансових результатів діяльності підприємства;

  - дати економічну характеристику діяльності ТОВ «Обербетон Інвест»;

  - провести аналіз динаміки, структури та розподілу прибутку підприємства;

  - здійснити факторний аналіз прибутку підприємства та оцінити його рентабельність;

  - обґрунтувати шляхи удосконалення управління формуванням та розподілом прибутку підприємства.

  Методи дослідження. Методологічну основу курсової роботи становлять наступні методи: історико-логічний, абстрактно-логічний, узагальнення, порівняння, соціологічних спостережень, аналізу, системного аналізу, статистико-економічний, експериментальний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний і т.д., тобто загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної наук.

  Інформаційною базою дослідження курсової роботи є підручники та навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних авторів, аналітичні та наукові статті, фінансова звітність підприємства, результати статистичних досліджень тощо.

  Розділ 1. Теоретичні засади управління формуванням та розподілом прибутку підприємства  1.1 Економічна характеристика прибутку  Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

  Водночас прибуток є однією з важливих форм розподілу національного доходу. Відтак прибуток характеризує відносини, які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його перерозподілу і кінцевого використання.

  Прибуток як економічний показник являє собою різницю між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманої виручки та реалізацією продукції [20, c. 89].

  Поява прибутку безпосередньо пов'язана з появою категорії “витрати виробництва”. Прибуток - це та частина вартості, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Узагальнення частини вартості продукції у вигляді витрат, виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.

  Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх набирає національний дохід за його первинного розподілу і наступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві.

  Необхідний і додатковий продукт це категорії виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що лежить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий. Протягом необхідного часу забезпечується створення “... фонду життєвих коштів або робочого фонду, що необхідний робітнику для підтримання і відтворення його життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам постійно повинен виробляти й відтворювати”.

  Додатковий продукт - частина чистого продукту, створена безпосередніми виробниками понад вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку. У необхідному і додатковому продукті втілено заново створену вартість, грошове вираження якої становить національний дохід.

  Прибуток - це частина заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми [20, c. 92].

  Отже, об'єктивна основа існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток - це форма реалізації вартості в основному додаткового продукту. Прибуток підприємств сфери матеріального виробництва - це частина національного доходу, що в результаті його первинного розподілу набирає форм чистого доходу підприємств.

  Таким чином, прибуток є об'єктивною економічною категорією. Тому на його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу.

  Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства [15, c. 65].

  Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні.

  Загальна величина прибутку підприємства (валовий прибуток) має ті ж джерела, що і доход, тобто вона включає прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), матеріальних цінностей і майна, позареалізаційних операцій.

  Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин. В торгівлі, з урахуванням специфіки виконуваних функцій і особливостей формування доходів та витрат, прибуток визначається як різниця між доходами підприємства і його поточними витратами. [15. c. 68]

  Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства, його одержання є обов'язковою умовою розширеного відтворення на підприємстві, забезпечення його самофінансування і зміцнення конкурентоспроможності на ринку.

  Прибуток виконує ряд функцій (рис. 1.1).

  Функції прибутку підприємства

  Оціночна функція

  Розподільча функція

  Стимулююча функція

  Характеризує ефект (кінцевий результат) господарської діяльності

  Прибуток є інструментом розподілу чистого доходу суспільства між підприємством та бюджетом

  Прибуток є джерелом формування фондів стимулювання

  Рис. 1.1 Функції прибутку підприємства. [25, c. 123]

  1. Оціночна функція. Прибуток підприємства використовується як оціночний показник, що характеризує ефект його господарської діяльності. Використання цієї функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової економіки, яка передбачає свободу встановлення цін, свободу вибору постачальника і покупця.

  2. Розподільча функція. Її зміст полягає в тому, що прибуток використовується як інструмент розподілу чистого доходу суспільства на частину, що акумулюється в бюджетах різний рівнів та залишається в розпорядженні підприємства.

  3. Стимулююча функція. Виконання цієї функції визначається тим, що прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання, фонд виробничого та соціального розвитку, фонд виплати дивідендів абощо.

  Прибуток, як економічний показник, дозволяє поєднувати економічні інтереси держави, підприємства, як господарського суб'єкта, робітників і власників підприємства. Вирішення цього завдання перш за все пов'язане з пропорціями в розділі та використанні прибутку. [25, c. 125]

  Прибуток є якісним показником, позаяк в його розмірі відображається зміна обсягу товарообороту, доходів підприємства, рівня використання ресурсів, величини витрат обертання. Таким чином, прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства, характеризує ефективність його господарської діяльності в цілому. [27, c. 78]

  Серед основних класифікаційних ознак слід відокремити наступні:

  1. Характер відображення в обліку;

  2. характер діяльності підприємства;

  3. основні види господарських операцій;

  4. основні види діяльності підприємства;

  5. склад формуючих елементів;

  6. характер оподаткування;

  7. характер інфляційного „очищення”;

  8. достатність рівня формування;

  9. період формування;

  10. характер використання;

  11. ступінь використання;

  12. значення підсумкового результату господарювання.

  Класифікація видів прибутку в розрізі запропонованих класифікаційних ознак наведена в табл. 1.1. [27, c. 81]

  Таблиця 1.1

  Класифікація прибутку підприємства

  Ознаки класифікації прибутку підприємств

  Види прибутку за відповідними ознаками класифікації

  1. Характер відображення в обліку

  Бухгалтерський прибуток

  Економічний прибуток

  2. основні види діяльності підприємства

  Прибуток від операційної діяльності

  Прибуток від інвестиційної діяльності

  Прибуток від фінансової діяльності

  3. склад формуючих елементів

  Маржинальний прибуток

  Валовий прибуток

  Чистий прибуток

  4. характер оподаткування

  Оподатковуваний прибуток

  Прибуток, що не є об'єктом оподаткування

  5. характер інфляційного „очищення”

  Прибуток номінальний

  Прибуток реальний

  6. достатність рівня формування

  Низький прибуток

  Нормальний прибуток

  Високий прибуток

  7. період формування

  Прибуток попереднього періоду

  Прибуток звітного періоду

  Прибуток планового періоду (планований прибуток)

  8. характер використання

  Прибуток, що капіталізується

  Прибуток, що споживається

  9. ступінь використання

  Нерозподілений прибуток

  Розподілений прибуток

  10. значення підсумкового результату господарювання

  Позитивний прибуток (прибуток в звичайному його розумінні)

  Від'ємний прибуток (збиток)

  Розглянемо більш детально окремі види прибутку у відповідності до наведеної вище його класифікації за основними ознаками.

  За характером відображення в обліку розрізняють бухгалтерський та економічний прибуток підприємства.

  Бухгалтерський прибуток являє собою різницю між доходами підприємства та зовнішніми його поточними витратами, що відображуються в бухгалтерському обліку.

  Економічний прибуток являє собою різницю між сумою доходів, з одного боку, та сумою як зовнішніх, так і внутрішніх його поточних витрат, з іншого. При цьому внутрішні поточні витрати, не відображені бухгалтерським обліком, оцінюються за альтернативною їх вартістю. Економічний прибуток завжди менший за бухгалтерський на величину внутрішніх поточних витрат. [28, c. 92]

  Відмінності між ринковою та балансовою вартістю впливають і на уявлення про прибуток. В загальноприйнятому смислі прибуток визначається як сума, яку можна витратити за певний проміжок часу з збереженням рівня багатства на початок періоду. Іншими словами, прибуток - це обсяг грошових коштів, що надійшли, що можуть бути витраченими і в результаті на кінець певного періоду залишиться стільки ж грошей скільки було на початок. В широкому смислі саме цим визначенням користувався британський економіст, лауреат Нобелевської премії по економіці, Джон Р. Хікс в своїй класичній роботі „Вартість і капітал” (Value and Capital), присвяченій даній проблемі, і саме ним користуються сучасні економісти. Прийняте в бухгалтерському обліку визначення прибутку (income, earnings, profits) ігнорує не отримані прибутки та збитки, що зумовлені, наприклад, підвищенням або зниженням ринкового курсу акцій або зміною вартості майна за певний період. [28, c. 94] Крім того, в бухгалтерському обліку прибутку часто не приймається до уваги той факт, що, хоча як вирахування з прибутку для цілей оподаткування дозволяється враховувати витрати на виплату процентів по позикам, одночасно не дозволяється враховувати порівняні з ними по характеру витрати власного капіталу.

  Існують ситуації, в яких прибуток є позитивним з точки зору бухгалтерського обліку, але компанія не в змозі покрити свої основні витрати, в т.ч. витрати на використання власного акціонерного капіталу.


  1.2 Управління розподілом та використанням прибутку підприємства


  Використанню прибутку передує його розподіл. Це важливий економічний важіль, що забезпечує гармонізацію економічних інтересів держави, підприємства як господарюючого суб'єкта ринку, його трудового колективу. Порядок розподілу прибутку підприємства залежить від чинного законодавства, яке регулює взаємовідносини підприємства з бюджетом, формами власності й організаційно-правовим статусом підприємства.

  Отриманий підприємством прибуток направляється на виплату податків та обов'язкових платежів, що сплачуються з прибутку, і на утворення чистого прибутку. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, використовується для матеріального заохочення і соціального розвитку, формування резервного фонду, фондів комерційного ризику, виробничого розвитку, виплати дивідендів, поповнення інших фондів, що формуються за рішенням підприємства. Розмір фондів фінансових коштів, що утворюються підприємством за рахунок чистого прибутку, не регламентується, за винятком резервного фонду (для акціонерних товариств) (рис. 1.2).

  Рис. 1.2 Діючий порядок розподілу прибутку підприємства

  Розподіл прибутку має певні особливості залежно від організаційно-правової форми господарювання. Так, якщо торгове підприємство має статус акціонерного товариства, то при розподілі прибутку виникає потреба формування фонду виплати дивідендів та резервного фонду в обсягах, визначених законодавством. Розмір відрахувань до фонду виплати дивідендів залежить від обсягу та структури акціонерного капіталу, кон'юнктури фінансового ринку та типу дивідендної політики, яку проводить торгове підприємство. В підприємствах з участю іноземного капіталу передбачається поділ чистого прибутку на частину вітчизняного та іноземного учасника згідно з умовами установчого договору. Для підприємств споживчої кооперації одним із напрямів використання прибутку є відрахування на пайові (членські) внески. В орендних підприємствах за рахунок чистого прибутку сплачується частина орендної плати, яка перевищує розмір амортизаційних відрахувань на орендоване майно, а також може створюватися фонд викупу [23]. Основною метою планування розподілу чистого прибутку є оптимізація пропорції між частиною чистого прибутку, що споживається (персоналом та власниками підприємства), та частиною, що залишається в кругообороті коштів підприємства.

  Планування розподілу прибутку здійснюється в такому порядку:

  1. Визначення потреби у прибутках за напрямами його використання.

  2. Формування цільової структури розподілу прибутку.

  3. Визначення пріоритетності у використанні прибутку за окремими напрямами використання.

  4. Збалансування потреби в прибутку за напрямами його використання з можливостями отримання прибутку при здійсненні господарсько-фінансової діяльності підприємства [26].

  Розрахунок потреби в прибутках за напрямами його використання здійснюється за окремими елементами його складових:

  — фінансуванням розвитку матеріально-технічної бази підприємства (авансування основного капіталу);

  — фінансуванням приросту власних оборотних коштів (авансування власного оборотного капіталу);

  — фінансовим резервом (фонд розвитку чи фонд регулювання цін);

  — погашенням довгострокових і середньострокових кредитів банків;

  -- погашенням інших видів кредитних зобов'язань підприємства і виплатою відсотків з них;

  — придбанням кредитних зобов'язань, акцій інших підприємств;

  — фінансуванням діяльності об'єднань, асоціацій, концернів й інших господарських структур, членом яких є підприємство;

  -- з дійсненням соціального розвитку і заохоченням трудового колективу;

  -- виплатою дивідендів власникам підприємства;

  -- сплатою податків, інших обов'язкових платежів і внесків, передбачених законодавством.

  Потреба в прибутках для авансування власного оборотного капіталу визначається, виходячи з суми власних оборотних коштів, потрібних підприємству при плановому обсязі діяльності. Розрахунок суми цих коштів можна здійснити за методом техніко-економічних розрахунків або спрощено--на основі даних про наявність оборотних коштів на початок планового періоду, прогнозних темпів зміни товарообороту, зміни часткової участі власних оборотних коштів у кредитуванні товарно-матеріальних цінностей і частки кредитованого товарообороту в його загальному обсязі. Потреба у формуванні резервного фонду може бути визначена як відсоток відрахувань від прибутку, передбачений статутом підприємства чи чинним законодавством, виходячи з фактичної потреби в коштах цього фонду в базовому періоді, планового зростання обсягу діяльності підприємства та зміни ступеня її ризикованості.

  Потреба в прибутку для погашення середньо- і довгострокових кредитів банків, а також інших видів кредитних зобов'язань та виплаті відсотків з них визначається, виходячи з умов і термінів надання цих коштів.

  Використання прибутку на придбання кредитних зобов'язань, акцій інших підприємств визначається експертним шляхом з урахуванням цілей, які ставить перед собою підприємство [18].

  Потреба в прибутку для фінансування діяльності об'єднань, асоціацій та інших горизонтальних структур, членом яких є підприємство, визначається, виходячи з умов договорів і статутів цих структур в абсолютній сумі або в процентах від одержаного прибутку чи обсягу діяльності підприємства. Потреба в прибутку для здійснення соціальних, культурних заходів і житлового будівництва, а також обсяг коштів, що спрямовуються на заохочення працівників за принципом "участь у прибутку", повинна визначатися, виходячи з умов найму робочої сили та вимог профспілкових комітетів трудових колективів до обсягу цих витрат.

  Розмір необхідних дивідендних виплат визначають так, щоб рівень виплачуваного дивіденду дозволяв забезпечити економічну зацікавленість власників у зростанні ефективності роботи підприємства. При цьому слід використовувати інформацію про рівень дивідендів на інших підприємствах, рух позичкової ставки та відсотка за депозитними вкладами. Сумарна потреба в прибуткові за всіма напрямами його використання може бути прийнята як один з варіантів плану цільового чистого прибутку підприємства. Після визначення потреби в прибутку за окремими напрямами його використання здійснюють формування цільової структури розподілу прибутку. Остаточне рішення про плановий розподіл прибутку приймається після затвердження плану формування прибутку підприємства. Якщо прийнятий план формування прибутку менший за сумарну потребу в прибутку за окремими напрямами його використання, то слід переглянути розміри його використання на різні потреби з урахуванням визначення пріоритетів у розвитку підприємства [31].


  1.3 Відносні показники фінансових результатів діяльності підприємства  Співвідношення прибутку із зазначеними вище затратами являє собою рентабельність.

  Рентабельність можна визначати як відношення певного прибутку до показника, рентабельність якого розраховується.

  Рентабельність характеризує рівень прибутковості; він більшою мірою, аніж прибуток характеризує кінцеві результати діяльності підприємства. Рентабельність дозволяє зіставити ефективність роботи різних підприємств, прибутковість різних видів продукції тощо.

  Рентабельність оцінюється, зазвичай, у відсотках, а у деяких випадках і у коефіцієнтах.

  Існує значна кількість показників рентабельності.

  У даному розділі розглядаються показники рентабельності, що пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Показники рентабельності, що характеризують використання капіталу, будуть розглянуті у наступному розділі.

  При розрахунках показників рентабельності, зв'язаних з виробництвом і реалізацією продукції, як прибуток повинен використовуватися прибуток від виробництва або реалізації продукції, оскільки лише він характеризує виробничу діяльність підприємства.

  Використання ж чистого прибутку для цієї мети недоцільне, оскільки він характеризує результати всіх видів діяльності і тому рентабельність показників, зв'язаних з виробництвом продукції, будуть викривлені і відповідно не відображатимуть реальну виробничу діяльність підприємства.

  Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють дохідність підприємства з різних позицій та групуються в співвідношенні з інтересами учасників економічного процесу, ринкового обміну.

  Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства.

  З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.

  Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.[19, с. 78]

  Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) ґрунтується на використанні показників прибутку від її випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть прийматися в таких варіантах: собівартість продукції (виробнича або повна); собівартість продукції за виключенням матеріальних витрат (заново створена вартість); вартість продукції в оптових цінах (вартість за мінусом непрямих податків).

  Для розрахунку рентабельності видів економічної діяльності використовується показник загальної суми прибутку, отриманого підприємствами, об'єднаннями, іншими госпрозрахунковими формуваннями, що відносяться до відповідного виду економічної діяльності. На рівень рентабельності виду діяльності впливатиме наявність у ній низькорентабельних і збиткових підприємств.

  При прийнятті рішень, пов'язаних управлінськими процесами формування прибутку, використовується показник рентабельності капіталу, витрат та продаж.

  Класифікація показників рентабельності:[20]

  - рентабельність окремих видів продукції (робіт послуг);

  - рентабельність підприємств, організації установ;

  - рентабельність видів економічної діяльності.

  Обов'язковою і важливою складовою фінансового аналізу має бути оцінка показників рентабельності підприємства. Вчені-економісти, які досліджують проблему оцінки рентабельності та пошуку шляхів її підвищення, пропонують дещо відмінні системи показників для оцінки рентабельності підприємства. Найбільш доцільною є наступна система показників [21] (табл.1.2).

  Таблиця 1.2

  Показники оцінки рентабельності підприємства та порядок їх розрахунку [21]

  № з/п

  Показник

  Порядок розрахунку або джерело одержання вихідної інформації

  1

  Рентабельність продажу

  Чистий прибуток від операційної діяльності *100%

  Чистий дохід (виручка) від реалізації

  2

  Рентабельність основної діяльності

  Чистий прибуток від операційної діяльності*100%

  Витрати на виробництво продукції

  3

  Рентабельність основного капіталу

  Чистий прибуток*100%

  Середня величина основного капіталу

  4

  Рентабельність власного капіталу

  Чистий прибуток*100%

  Середня величина власного капіталу

  5

  Рентабельність усього капіталу підприємства

  Чистий прибуток*100%

  Капітал підприємства

  6

  Рентабельність перманентного капіталу

  Чистий прибуток*100%

  Перманентний (змінний) капітал підприємства

  Динаміка показників оцінки рентабельності підприємства дасть змогу визначити конкретні резерви підвищення рентабельності.

  Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють дохідність підприємства з різних позицій та групуються в співвідношенні з інтересами учасників економічного процесу, ринкового обміну. Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (та доходу) підприємства. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняного аналізу та оцінки фінансового стану підприємства [18].

  Отже, різноманітність показників рентабельності визначає альтернативність пошуку шляхів її підвищення. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо розрізняти вплив зовнішніх та внутрішніх факторів.


  Розділ 2. Аналіз формування та розподілу прибутку ТОВ «Обербетон Інвест»  2.1 Економічна характеристика діяльності ТОВ «Обербетон Інвест»  ТОВ «Обербетон Інвест» - це будівельна компанія, яка пропонує широкий спектр залізобетонних виробів ЗБВ всіх розмірів і конфігурацій, згідно ГОСТів, а також за індивідуальним замовленням, а саме:

  * ЗБВ

  * плити перекриття;

  * перемички;

  * фундаментні блоки;

  * палі;

  * кільця колодязів, перекриття колодязів, днища колодязів;

  * сходові марші;

  * сходові майданчики;

  * щаблі;

  * прогони та інше ЗБВ

  Додаються паспорти якості. Доставка на об'єкт.

  Чисельність персоналу досліджуваного підприємства складає 124 особи станом на 2014 рік.

  Загальні правові та економічні основи діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Обербетон Інвест» визначає статут підприємства.

  Організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю.

  В даний час зусилля компанії спрямовані на розширення ринків збуту і покращення максимального доходу.

  Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації і здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку згідно з Цивільний Кодексом України, та іншими законодавчими актами, статутом.

  Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку і штамп зі своїм найменуванням та фірмовим знаком, фірмові бланки та інші реквізити.

  Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях своїм майном, на яке згідно з законодавством може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

  Товариство може від свого імені укладати договори, контракти, інші форми угод, набувати майнові, особисті немайнові права і права інтелектуальної власності, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді.

  Товариство має право на території України створювати філії та представництва.

  Товариство має право на комерційну таємницю, самостійно визначає перелік та обсяг інформації, що її складає, організовує захист своєї комерційної таємниці.

  Для ґрунтовного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства здійснимо горизонтальний та вертикальний аналіз витрат від операційної діяльності підприємства (таблиця 2.1).

  Таблиця 2.1

  Горизонтальний аналіз витрат операційної діяльності ТОВ «Обербетон Інвест» у 2012-2014 роках

  Назва показника

  Значення показника

  Відхилення до попереднього року

  2012 р

  2013 р

  2014 р

  2013р

  2014р

  абсолютне, (+/-)

  відносне (%)

  абсолютне, (+/-)

  відносне (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Матеріальні витрати

  55650,60

  43840,40

  54321,00

  -11810,2

  -21,22

  10480,6

  23,91

  Витрати на оплату праці

  16560,50

  16590,30

  17190,30

  29,8

  0,18

  600

  3,62

  Відрахування на соціальні заходи

  6 967,60

  5 970,70

  6 170,70

  -996,9

  -14,31

  200

  3,35

  Амортизація

  2 834,80

  2 931,00

  2 822,00

  96,2

  3,39

  -109

  -3,72

  Інші операційні витрати

  16431,10

  45162,00

  61456,50

  28730,9

  174,86

  16294,5

  36,08

  Разом

  98446,6

  114497,4

  141964,5

  16050,8

  16,3

  27467,1

  23,99

  З таблиці 2.1 видно, що всі витрати зростають. Витрати на оплату праці збільшилися у 2013 році відносно 2012 року на 29,8 тис. грн. або на 0,18%, у 2014 році зросли на 600,0 тис. грн. або на 3,62%. Відповідно збільшуються і витрати на соціальні заходи. Зростання амортизація досить несуттєве, так у 2013 році вона збільшилася відносно 2012 року на 96,2 тис. грн. (3,29), а у 2014 році відбулось зниження на 109,0 тис. грн. (3,72%).

  У той же час матеріальні витрати протягом аналізованих періодів змінювались не рівномірно у 2013 році відбулося зниження на 11810,2 тис. грн. (21,22%), а у 2014 році вони відкотились до рівня 2012 року, відбулося збільшення на 10480,6 тис. грн. або на 23,91%, це пояснюється застосуванням більш дешевих матеріалів у виробництві продукції.

  Далі проведемо вертикальний аналіз витрат від операційної діяльності ТОВ «Обербетон Інвест» у 2012 - 2014 роках, що є невід'ємною частиною аналізу фінансово-господарської діяльності об'єкта дослідження (таблиця 2.2).

  Таблиця 2.2

  Вертикальний аналіз витрат операційної діяльності ТОВ «Обербетон Інвест» у 2012-2014 роках

  Назва показника

  Значення показника

  Питома вага, %

  2012р

  2013р

  2014р

  2012р

  2013р

  2014р

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Матеріальні витрати

  55650,60

  43840,40

  54321,00

  56,53

  38,29

  38,26

  Витрати на оплату праці

  16560,50

  16590,30

  17190,30

  16,82

  14,49

  12,11

  Відрахування на соціальні заходи

  6967,60

  5970,70

  6170,70

  7,08

  5,21

  4,35

  Амортизація

  2834,80

  2931,00

  2822,00

  2,88

  2,56

  1,99

  Інші операційні витрати

  16431,10

  45162,00

  61456,50

  16,69

  39,44

  43,29

  Разом

  98446,60

  114497,40

  141964,50

  100,00

  100,00

  100,00

  З таблиці 2.2 бачимо, що найбільшу питому вагу у структурі витрат операційної діяльності підприємства займають матеріальні витрати: у 2012 році - 56,53%, у 2013 році - 38,29%, у 2014 році - 38,26%.

  Витрати на оплату праці у 2012 році складають 16,82% від загальної кількості операційних витрат підприємства, у 2013 році - 14,49%, у 2014 році - 12,11%.

  Відрахування на соціальні заходи у 2012 році складають 7,08%, у 2013 році 5,21%, у 2014 році 4,35%. Амортизація становить відповідно у 2012 році 2,88%, у 2013 році - 2,56%, у 2014 році - 1,99%.

  Інші операційні витрати у 2012 році становили 16,69% від загальної кількості операційних витрат підприємства, у 2013 році - 39,44%, у 2014 році - 43,29%.

  Важливим аспектом аналізу фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства є оцінка динаміки та структури його доходів. Саме тому наступним кроком здійснимо аналіз динаміки та структури доходів підприємства (таблиця 2.3).

  Таблиця 2.3

  Показники динаміки доходів ТОВ «Обербетон Інвест» у 2012-2014 роках

  Назва показники

  Значення показника

  Відхилення до попереднього року

  2012р

  2013р

  2014р

  у 2013 р.

  у 2014 р.

  абсолютне, (+/-)

  Темп приросту (%)

  абсолютне, (+/-)

  Темп приросту, %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  97134,90

  117301,50

  150768,60

  20166,60

  20,76

  33467,10

  28,53

  Інші операційні доходи

  2640,10

  1536,30

  2549,30

  -2947,20

  -65,73

  1013,00

  65,94

  Інші фінансові доходи

  249,80

  54,60

  14,80

  -195,20

  -78,14

  -39,80

  -72,89

  Інші доходи

  372,60

  221,40

  0,00

  -151,20

  -40,58

  -221,40

  -100,00

  Всього доходи підприємства

  100397,40

  119113,80

  153332,70

  18716,40

  18,64

  34218,90

  28,73

  З таблиці бачимо, що чистий дохід від реалізації продукції у 2013 році порівняно з 2012 роком збільшився на 20166,60 тис. грн., або на 20,76%, у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшення склало 33467,10 тис. грн., або 28,53%. Інші доходи від операційної діяльності у 2013 році порівняно з 2012 роком зменшуються на 2947,20 тис. грн., або на 65,7%, у 2014 році відбувається зростання цього показника на 1013,00 тис. грн., або на 65,94%. Інші фінансові доходи зменшуються протягом аналізованого періоду у 2013 році на 195,20 тис. грн., або на 78,14%, у 2014 році на 39,8 тис. грн., або на 72,9%. Інші доходи мають тенденцію до зниження. У 2013 році на 40,58%, у 1011 році ця стаття доходів відсутня. Сума доходів підприємства у 2012 році склала 100397,40 тис. грн., у 2013-119113,80 тис. грн., у 2014 році - 153332,70 тис. грн. У 2013 році порівняно з 2013 роком сума доходів зросла на 18,64%, у 2014 році - 28,73%. До складу загальних доходів підприємства входить чиста виручка від реалізації, інші операційні доходи, інші фінансові доходи, інші доходи. Проаналізуємо більш докладно структуру доходів досліджуваного підприємства (таблиця 2.4).

  Таблиця 2.4

  Показники структури доходів ТОВ «Обербетон Інвест» у 2012-2014 роках

  Назва показники

  Значення показника

  Питома вага, %

  2012р

  2013р

  2014р

  2012р

  2013р

  2014р

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

  97134,90

  117301,50

  150768,60

  96,75

  98,48

  98,33

  Інші операційні доходи

  2640,10

  1536,30

  2549,30

  2,63

  1,29

  1,66

  Інші фінансові доходи

  249,80

  54,60

  14,80

  0,25

  0,05

  0,01

  Інші доходи

  372,60

  221,40

  0,00

  0,37

  0,19

  0,00

  Всього доходи підприємства

  100397,40

  119113,80

  153332,70

  100,00

  100,00

  100,00

  З таблиці 2.4 бачимо, що найбільшу питому вагу у структурі доходів підприємства протягом аналізованого періоду займає чистий дохід від реалізації продукції, який виражає доходи від основної діяльності підприємства. У 2012 році - 96,75 %, у 2013 році - 98,48%, у 2014 році - 98,33%. Найменшу питому вагу займають інші доходи та інші фінансові доходи відповідно 0,37% та 0,19% у 2012 та 2013 роках, у 2014 році ця стаття доходів відсутня. По іншим фінансовим доходам структура має вигляд: 0,25%, 0,05% та 0,01% протягом 2012 - 2014 років.

  Аналіз джерел фінансування починається з оцінки динаміки, складу та структури пасиву балансу підприємства, у зв'язку з чим складається і досліджується наступна аналітична таблиця 2.5.

  Таблиця 2.5

  Показники динаміки статей пасиву балансу 2012-2014 роки

  Пасив балансу

  2012

  2013

  2014

  Абсолютне відхилення, +/-

  Темп приросту, %

  2013/2012

  2014/2013

  2013/2012

  2014/2013

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Власний капітал

  10664,00

  13787,50

  20496,60

  3123,50

  6709,10

  29,29

  48,66

  Зареєстрований капітал

  2081,50

  2081,50

  2081,50

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Нерозподілений прибуток

  50,40

  3173,90

  9883,00

  3123,50

  6709,10

  6197,42

  211,38

  Резервний капітал

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Додатковий капітал

  8532,10

  8532,10

  8532,10

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Забезпечення виплат персоналу

  388,50

  451,90

  540,60

  63,40

  88,70

  16,32

  19,63

  Забезпечення наступних витрат і платежів, всього

  388,50

  451,90

  540,60

  63,40

  88,70

  16,32

  19,63

  Позиковий капітал, з нього:

  25161,80

  31847,90

  45432,90

  6686,10

  13585,00

  26,57

  42,66

  Довгострокові зобов'язання

  6825,30

  0,00

  15442,60

  -6825,30

  15442,60

  -100,00

  Поточні зобов'язання

  18336,50

  31847,90

  29990,30

  13511,40

  -1857,60

  73,69

  -5,83

  Джерела формування майна - всього

  36214,30

  46087,30

  66470,10

  9873,00

  20382,80

  27,26

  44,23

  Дані таблиці 2.5 свідчать, що фінансові ресурси підприємства за 2012-2014 рік зросли на 9873,00 тис. грн. або на 27,26 % у 2013 році та на 20382,80 тис. грн., або на 44,23% у 2014 році Величина власного капіталу в абсолютному вираженні збільшилась на 3123,50 тис. грн.. або на 29,29% у 2013 році та на 6709,10 тис. грн., або на 48,66%. зареєстрований капітал залишається без змін протягом аналізованого періоду. Резервний капітал відсутній на підприємстві. Нерозподілений прибуток зростає у 2013 році на 3123,50 тис. грн., або на 6197,42%, у 2014 році зростання склало 6709,10 тис. грн. Додатковий капітал незмінний протягом аналізованого періоду с складає 8532,10 тис. грн. Забезпечення наступних витрат і платежів у 2013 році збільшилося на 63,40 тис. грн., або на 16,32%, у 2014 році зростання склало 88,70 тис. грн., або 19,63%. Позиковий капітал зростає протягом 2012 - 2014 років на 26,57% та 42,66% відповідно у 2013 та 2014 роках, що свідчить про збільшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

  Таблиця 2.6

  Показники структури статей пасиву балансу 2012-2014 роки

  Показник

  2012

  2013

  2014

  Питома вага, %

  2012

  2013

  2014

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Зареєстрований капітал

  2081,50

  2081,50

  2081,50

  5,75

  4,52

  3,13

  Нерозподілений прибуток

  50,40

  3173,90

  9883,00

  0,14

  6,89

  14,87

  Резервний капітал

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Додатковий капітал

  8532,10

  8532,10

  8532,10

  23,56

  18,51

  12,84

  Забезпечення виплат персоналу

  388,50

  451,90

  540,60

  1,07

  0,98

  0,81

  Довгострокові зобов'язання

  6825,30

  0,00

  15442,60

  18,85

  0,00

  23,23

  Поточні зобов'язання

  18336,50

  31847,90

  29990,30

  50,63

  69,10

  45,12

  Джерела формування майна - всього

  36214,30

  46087,30

  66470,10

  100,00

  100,00

  100,00

  Питома вага довгострокових зобов'язань у 2012 році складає 18,85%, у 2013 році - 0%, у 2014 році - 23,23%, поточні зобов'язання складають відповідно 50,63%, 69,1%, 45,12%, що свідчить про значний ступень фінансової залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Статутний капітал складає у 2012 році 5,75% у джерелах майна, у 2013 році - 4,52%, у 2014 році - 3,13%.

  Нерозподілений прибуток у 2012 році складає 0,14%, у 2013 та 2014 роках його питома вага у пасиві балансу стрімко зростає відповідно до 6,89% та 14,87%. Питома вага іншого додаткового капіталу знижується з 23,56% у 2012 році до 12,84% у 2014 році. Найменшу питому вагу у пасивах займають забезпечення виплат персоналу, їх питома вага зменшується з 1,07% у 2012 році до 0,81 % у 2014 році. Наступним кроком проаналізуємо зміни у активі балансу загалом (таблиця 2.7).

  Структура балансу є досить нерівномірною. Так на необоротні активи припадає 77,04% загального підсумку балансу у 2012 році, 57,09% - в 2013 році, та 60,62% - у 2014 році. За досліджуваний період спостерігається збільшення даної частини балансу на 13981,5 тис. грн. у 2014 році відносно 2013 року, або приріст складає 53,14%.

  .

  Таблиця 2.7

  Показники динаміки та структури активів ТОВ «Обербетон Інвест» за 2012-2014 роки

  Актив балансу

  На 31.12.12

  На 31.12.13

  На 31.12.14

  Абсолютне відхилення, 2012/2013 тис. грн.

  Темп приросту, 2012/2013 %

  Абсолютне відхилення, 2013/2014 тис. грн.

  Темп приросту, 2013/2014 %

  Відхилення за питомою вагою 2013/2012, п.п.

  Відхилення за питомою вагою 2014/2013, п.п.

  Тис. грн.

  % до підсумку

  Тис. грн.

  % до підсумку

  Тис. грн.

  % до підсумку

  І. Необоротні активи

  27900,5

  77,04

  26310

  57,09

  40291,5

  60,62

  -1 590,50

  -5,7

  13 981,50

  53,14

  -19,95

  3,53

  ІІ. Оборотні активи

  8307

  22,94

  19749

  42,85

  26120

  39,3

  11 442,40

  137,74

  6 370,60

  32,26

  19,91

  -3,55

  ІІІ Витрати майбутніх періодів

  6,8

  0,02

  27,9

  0,06

  58,6

  0,09

  21,1

  310,29

  30,7

  110,04

  0,04

  0,03

  Всього активів

  36214,3

  100

  46087

  100

  66470,1

  100

  9 873,00

  27,26

  20 382,80

  44,23

  -

  -

  Оборотні активи складають досить значну частку балансу, у 2012 році - 22,94%, у 2013 році - 42,85%, у 2014 році - 39,3%; їх приріст у 2014 році відносно 2013 року склав 32,26%. Найбільш незначну частину балансу складають витрати майбутніх періодів, які займають протягом 2012-2014 років від 0,02% загальної суми балансу у 2012 році до 0,09% - у 2014 році.

  Питома вага необоротних активів у структурі балансу у 2013 році порівняно з 2012 зменшилась на 19,95 п.п., у 2014 -- збільшилась на 3,53 п.п. Частка оборотних активів у 2013 році зростає на 19,01 п.п., у 2014 -- зменшується на 3,55 п.п., частка витрат майбутніх періодів у 2013 році зростає на 0,04 п.п., у 2014 -- на 0,03 п.п.

  Можна побачити, що доля необоротних активів в загальній сумі балансу збільшується, а оборотних активів - зменшується, це свідчить про значні капіталовкладення у необоротні активи підприємства.

  Порівняння темпів зростання оборотних і необоротних і необоротних активів між собою, дозволяє зауважити, що іммобільна складова майна зростає більш швидкими темпами ніж мобільна. Наскільки така ситуація буде виправданою, буде досліджено в подальшому.


  2.2 Аналіз динаміки, структури та розподілу прибутку підприємства  Різниця між доходами та витратами підприємства формує прибуток, тобто кінцевий результат діяльності ТОВ «Обербетон Інвест» Наступним кроком проаналізуємо динаміку та структуру прибутку підприємства.

  З таблиці бачимо, що валовий прибуток підприємства зростає у 2013 році порівняно з 2012 роком на 2765,80 тис. грн., або на 11,25%, у 2014 році зростання склало 8683,60 тис. грн., або 31,75%. Прибуток від операційної діяльності на ТОВ «Обербетон Інвест» зростає протягом 2012-2014 років. У 2013 році зростання склало 1145,10 тис. грн., або 36,08%, у 2014 році - 7038,40 тис. грн., або 162,97%.

  Таблиця 2.8

  Показники динаміки прибутку ТОВ «Обербетон Інвест» у 2012-2014 роках

  Назва показники

  Значення показника

  Відхилення до попереднього року

  2012 р.

  2013 р.

  2014 р.

  у 2013 р.

  у 2014 р.

  абсолютне, (+/-)

  відносне (%)

  абсолютне, (+/-)

  Відносне (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Валовий прибуток

  24582,50

  27348,30

  36031,90

  2765,80

  11,25

  8683,60

  31,75

  Прибуток від операційної діяльності

  3173,80

  4318,90

  11357,30

  1145,10

  36,08

  7038,40

  162,97

  Прибуток від фінансової діяльності

  -1582,00

  -202,00

  -3139,20

  1380,00

  -87,23

  -2937,20

  1454,06

  Прибуток від іншої діяльності

  -1269,00

  -358,60

  -385,60

  910,40

  -71,74

  -27,00

  7,53

  Прибуток до оподаткування

  322,80

  3758,30

  7832,50

  3435,50

  1064,28

  4074,20

  108,41

  Податок на прибуток

  80,70

  939,58

  1801,48

  858,88

  1064,28

  861,90

  91,73

  Чистий прибуток

  242,10

  2818,73

  6031,03

  2576,63

  1064,28

  3212,30

  113,96


  По таким показникам як прибуток від фінансової діяльності та прибуток від іншої діяльності підприємство має від'ємний результат, тобто збиток протягом аналізованого періоду. У 2012 році збиток від фінансової діяльності складає 1582,00 тис. грн., у 2013 році збиток знижується до 202 тис. грн., у 2014 році знову зростає до 3139 тис. грн.

  Чистий прибуток підприємства зростає у 2013 році на 2576,63, або більш ніж в 10 разів, у 2014 році - на 3212,30 тис. грн., або на 113,96%. Зростання чистого прибутку підприємства відбувається за рахунок операційної діяльності ТОВ «Обербетон Інвест».

  Наступним кроком проаналізуємо структуру прибутку ТОВ «Обербетон Інвест» (таблиця 2.9).

  Таблиця 2.9

  Показники структури прибутку ТОВ «Обербетон Інвест» у 2012 - 2014 роках

  Назва показники

  Значення показника

  Питома вага, %

  2012р

  2013р

  2014р

  2012р

  2013р

  2014р

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Валовий прибуток

  24582,50

  27348,30

  36031,90

  7615,40

  727,68

  460,03

  Інші операційні доходи

  2640,10

  1536,30

  2549,30

  817,87

  40,88

  32,55

  Адміністративні витрати

  7052,40

  7350,40

  6294,00

  2184,76

  195,58

  80,36

  Витрати на збут

  16199,70

  15095,00

  18181,70

  5018,49

  401,64

  232,13

  Інші операційні витрати

  2640,10

  2120,30

  2748,20

  817,87

  56,42

  35,09

  Прибуток від операційної діяльності

  3173,80

  4318,90

  11357,30

  983,21

  114,92

  145,00

  Прибуток від фінансової діяльності

  -1582,00

  -202,00

  -3139,20

  -490,09

  -5,37

  -40,08

  Прибуток від іншої діяльності

  -1269,00

  -358,60

  -385,60

  -393,12

  -9,54

  -4,92

  Прибуток до оподаткування

  322,80

  3758,30

  7832,50

  100,00

  100,00

  100,00


  У структурі прибутку основна частина - прибуток від операційної діяльності, який складає більше 100% протягом 2012 - 2014 років, оскільки по іншим складовим підприємство має збиток. При цьому при формування прибутку від операційної діяльності залучаються такі показники як валовий прибуток, інші операційні доходи, адміністративні витрати та витрати на збут, а також інші операційні витрати.

  Причинами збитку підприємства по таким статтям як фінансовий результат від фінансової діяльності та фінансовий результат від іншої діяльності є перевищення витрат по цим статтям над доходами.

  Для того, щоб давати будь-які рекомендації аналізованому підприємству щодо покращення політики розподілу чистого прибутку підприємства перш за все необхідно проаналізувати існуючу практику розподілу прибутку на підприємстві. Таким чином проведемо аналіз розподілу прибутку на ТОВ «Обербетон Інвест» (табл. 2.10)

  Резервний фонд на даному підприємстві не сформований, тому засоби на поповнення резервного фонду не направлялися.

  Таблиця 2.10

  Аналіз розподілу прибутку ТОВ «Обербетон Інвест»

  Показник

  2012

  2013

  2014

  Абсолютне відхилення 2013/2012, +/-

  Абсолютне відхилення 2014/2013, +/-

  Темп приросту 2013/2012, %

  Темп приросту 2014/2013, %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1. Чистий прибуток

  242,10

  2818,73

  6031,03

  2576,63

  3212,30

  1064,28

  113,96

  2. Нерозподілений прибуток

  50,40

  2173,90

  5883,00

  2123,50

  3709,10

  4213,29

  170,62

  3. Прибуток до розподілу

  191,70

  644,83

  148,03

  453,13

  -496,80

  236,37

  -77,04

  3. Розподілення чистого прибутку:

  У фонд нагромадження

  72,63

  873,80

  2050,55

  801,17

  1176,74

  1103,09

  134,67

  У фонд споживання

  21,17

  1043,47

  2588,52

  1022,30

  1545,05

  4829,48

  148,07

  У фонд соціальної сфери

  53,68

  135,41

  32,57

  81,74

  -102,85

  152,28

  -75,95

  4. Частка в чистому прибутку, %

  Фонду нагромадження

  30,00

  31,00

  34,00

  1,00

  3,00

  3,33

  9,68

  Фонду споживання

  42,00

  48,00

  44,00

  6,00

  -4,00

  14,29

  -8,33

  Фонду соціальної сфери

  28,00

  21,00

  22,00

  -7,00

  1,00

  -25,00

  4,76


  Аналізуючи розподіл чистого прибутку у фонди спеціального призначення, необхідно знати фактори формування цих фондів. Основним фактором є 1) - чистий прибуток, 2) коефіцієнт відрахувань прибутку. Коефіцієнти відрахувань прибутку були встановлені менеджерами підприємства і погоджені з власником підприємства - керівництвом ТОВ «Обербетон Інвест».

  Співвідношення використання прибутку на цілі нагромадження і споживання завдає вплив на фінансове положення підприємства. Недостатність засобів, що направляються на нагромадження, стримує ріст обороту, приводить до збільшення потреби в позикових засобах. Аналіз використання прибутку виявляє, наскільки ефективно розподілялися засоби на нагромадження і споживання.

  2.3 Факторний аналіз прибутку підприємства та оцінка його рентабельності

  Проведемо факторний аналіз прибутку підприємства ТОВ «Обербетон Інвест».

  Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінування. Елімінувати означає усунути, вилучити вплив усіх чинників крім одного на величину результативного показника.

  Використовуючи цей прийом, на основі даних табл. 2.11 визначимо вплив кожного чинника на прибуток від реалізації.

  У нашому випадку вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна подати у вигляді аддитивної моделі.

  П = В - С - АВ - ВЗ - ІОВ + ФД - ФВ - ПНП,(3.1)

  де В -- виручка від реалізації продукції;

  С -- собівартість реалізованої продукції;

  АВ -- адміністративні витрати;

  ВЗ -- витрати на збут;

  ІОВ -- інші операційні витрати;

  ФД -- фінансові доходи;

  ФВ -- фінансові витрати;

  ПНП -- податок на прибуток;

  ЧП -- чистий прибуток.

  Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких коефіцієнтів, як ціна реалізованої продукції, частка кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації та кількість реалізованої продукції. Таку залежність можна відобразити за формулою

  В = N · УД · Ц,(3.2)

  де УД -- показник структури реалізованої продукції;

  N -- обсяг реалізованої продукції; Ц -- ціна продукції.

  Факторна модель собівартості реалізованої продукції матиме такий вигляд:

  С = N · УД · Вз,(3.3)

  де Вз -- змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

  Таблиця 2.11

  Факторний аналіз прибутку

  Показник

  Код рядка

  Попередній (базисний) рік (2012) Хо

  Звітний рік (2014) Х1

  Зміни ДХ

  1. Виручка від реалізації продукції без урахування ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань з доходів (В)

  35

  97134,9

  150 768,60

  53 633,70

  2. Собівартість реалізованої продукції (С)

  40

  72552,4

  114 736,70

  42 184,30

  3. Адміністративні витрати (АВ)

  70

  7052,4

  6 294,00

  -758,40

  4. Витрати на збут (ВЗ)

  80

  16199,7

  18 181,70

  1 982,00

  5. Інші операційні витрати (ІОВ)

  90

  2640,1

  2 748,20

  108,10

  6. Фінансові доходи (ФД)

  130

  249,8

  14,8

  -235,00

  7. Фінансові витрати (ФВ)

  140

  1831,8

  3154

  1 322,20

  8. Податок на прибуток (ПНП)

  180

  80,7

  1801,48

  1 720,78

  9. Чистий прибуток (ЧП)

  220

  242,1

  6031,03

  5 788,93

  Звіт про фінансові результати не дає змоги визначити вплив усіх перелічених чинників на фінансовий результат з причини відсутності даних про частку реалізованої та виробленої продукції, обсягу випуску й реалізації, ціни, собівартості одиниці продукції. Однак це можна зробити на основі середнього індексу ціни (визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягів реалізованої та виробленої продукції).

  За оперативними даними фінансового відділу ТОВ «Обербетон Інвест» ціни на продукцію у звітному році зросли на 5%, тобто індекс цін (Іц) становить 1,05. Визначимо вплив чинників на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації обчислимо за формулою

  Взаг = В1 - В0 = 150768,60- 97134,9 = 53633,7 тис. грн.,

  де В1, В0 -- відповідно виручка за звітний і базовий періоди.

  Отже, за звітний період виручка від реалізації продукції збільшилася на 53633,7 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох чинників: ціни реалізації й обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Вплив цих чинників можна визначити так:

  ДВNУД = В1 : Іц - В0 = 150768,60: 1,05 - 97134,9 = 46454,24 тис. грн.

  де Іц -- індекс цін.

  Отже, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації продукції на 7179,46 тис. грн., а збільшення обсягу випуску продукції -- на 46454,24 тис. гривень. Як випливає із розрахунків, на підприємстві спостерігається розширення виробництва.

  Аналогічно розраховують вплив чинників на зміну собівартості реалізованої продукції

  ДСзаг = С1 - С0 = 114 736,70- 72552,4= 42184,3 тис. грн,

  де С1, С0 -- відповідно собівартість у звітному і базовому періодах.

  Cобівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх чинників, а саме за рахунок загальної зміни цін. Тоді

  ДС(Nз пер.) = C1 - С1 : Іц = 114 736,70- 114 736,70: 1,05 = 5463,66 тис. грн;

  ДСNИУД = C1 : Іц = ДС(Nз пер.) = Cзаг - ДС(ц з пер.) = 24 783,50 - 5463,66 =

  = 19319,84 тис. грн.

  Отже, за рахунок збільшення обсягу випуску собівартість продукції зросла на 5463,66 тис. грн., за рахунок зміни цін зросла -- на 19319,84 тис. грн.

  Як видно із розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток через виручку і собівартість. Вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виручки і собівартості має різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації продукції сприяло збільшенню чистого прибутку, а зростання собівартості призвело до зменшення прибутку. З урахуванням цього, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити так: